وقتى واردِ یه فروشگاه - به اصطلاح - لاکچرى میشیم بدون هیچ چونه اى، لباسى که شاید ٣ برابرِ قسمت عادى داشته باشه رو میخریم و با لبخندى  عباس جدیدى گونه از فروشگاه خارج میشیم. ولى با دست فروش هاى توى خیابون انقدر چونه میزنیم و تهدید به عدمِ خریدِ جنسشون میکنیم که اون دست فروش جنسش رو با کمترین سود و صرفا براى حفظ مشترى در اختیارمون میذاره.
بنظر تجدید نظر روى این رفتار از نهار امروز هم واجب تره. حتى اگه نهارِ امروز قرمه سبزى باشه.