جشنواره نظام پرستاری

کسب مقام دوم داستان نویسى جشنواره شعروقصه سازمان نظام پرستارى کل کشور
٦ دى ٩٦