وقتی سفره ی ناهار ساعت 12.5 چیده میشه و جمع کردن میرسه به ساعت 3.5 بعدظهر

یعنی ماها به اندازه ی کافی از هم دور شدیم ..