هوا یکم گرم بود و استاد دنبال ریموتِ اسپلیت میگشت تا روشنش کنه. وقتی بهش گفتم از مهرماه دیگه کولرهارو روشن نمیکنن، نه تنها اخماش نرفت توو هم، بلکه با لبخند گفت: "خوبه، یه نظم خاصی داره دانشکده" از مثبت اندیشیش خیلی خوشم اومد. ولی موقعی که شنیدم یه متخصص بیهوشی، دانشجوهای هوشبرش رو "همکار" خطاب میکنه، با خودم گفتم که نه .. رو این استاد میشه حساب کرد .. سطح تفکراتش بالای خط ماکزیممه ..