به پیرمردهایی که اسمشون رو نمیدونست میگفت حاج آقا

یه بار

یکی از همین پیرمردا که از شنیدن کلمه حاج آقا ناراحت شده بود

برگشت و بهش گفت:

بیست و چند سالیه که اسم نویسی کردم واسه حج .. هنوز نوبتم نشده

وقتی که شنیدم بهم گفتی حاج آقا

اندازه ی بیستو چندسال انتظار، دلم گرفت ..