یکی بزنه پسِ کله ی "شهریور" بهش بگه

"هوی شهی!  هنوز بیست روز ازت مونده ها .. داری ادای پاییزو درمیاری!"