عشق

پرنده ای زخمی بود

رویِ بالکن خانه ای قدیمی

که

با اولین سوزِ سرما

نابود شد

طراح : امیر حسین - | 8harfi.ir |