هنوز قواعد بازی رو یاد نگرفته، جرزنی رو یاد گرفتیم!