سیمین! 

چند وقتیست که کارگرها شلخته درو نمیکنند

چون خوشنودی خوشه چین ها 

به اخم ارباب نمی ارزد