ای بابا من یادم رفت پست بنویسم فحش بدم به شیرازی !