رکورد آقاىِ گُلى از دستِ وحید شمسایى خارج شد و حالا باید بشینیم و ببینیم که کى کیو مقصرِ این (فاجعه) میدونه. بنظرم فاجعه ست واقعا. کسى که اگر توى این چند سال، ماهى یکبار هم براى تیم ملى بازى مى کرد، و توى هر ٦ بازى، فقط یک گل میزد، الان رکوردش واقعا دست نیافتنى مى شد.
که با حسادت ها و صد البته غیرحرفه اى گرىِ خودِ شمسایى از بین رفت. تا فالکائویى که توى همه ى بازى ها بهش میدون دادن بیاد جاشو بگیره. فالکائویى که حتى از گل زدن به تیم هاىِ قهقرایى هم لذت میبره و بدون هیچى رقیبى، واسه خودش آقایى میکنه.

ما نه تنها توى این مدت چیزى کسب نکردیم. بلکه داریم خیلى چیزهارو هم از دست مى دیم.