امیرعلى نبویان میاد فوتبال برتر، قرعه کشى تبلیغ میکنه؟!

تشویق به انجام تراکنش میکنه؟!

"ستاره ٧٢٤ مربع" میگه؟! خدایا :|