ته کوچه مون یه زمین خاکى بود که تقریبا هر روز تابستون میرفتیم و یارکشى میکردیم و فوتبال بازى مى کردیم. دختراى کوچه مونم غروبا با دوچرخه هاشون میومدن کنار همون زمین خاکى و فوتبال بازى کردنمون رو نگاه میکردن. توى اون زمان هایى که دخترا فوتبالمون رو نگاه میکردن، درصد پاس هاى اشتباه، تعداد فحش هاى ناملموس و سرانه مصرف برق خانوار کاهش و دوندگى اعضاى تیم، تعداد شوت هاى خرکى، تعداد و کیفیت حرکات نمایشى، تعداد گل هاى زده، قیمت نفت در بازار جهانى! ارزش سپردهاى همه بانک هاى کشور و همچنین میزان پارگى لایه ى اوزون افزایش میافت!