پریدن

کارِ گنجشک های بی جا و مکان است

آن گنجشکی که روی سیم برق نشسته

یا پایش گیر است

یا دلش

#کامل_غلامی| متاسفانه در مود عکاس این عکس اطلاعی ندارم ...