از آن زمان که یوسف کنعان ما شدی
دیگر نرفته ایم به بازار هیچکس


| علی اکبر لطیفیان || مراقب عزاداری هایتان باشید !