زندگی مثلِ خیار میمونه
اگه میخوای تلخ نگذره باید بیخیالِ تهش بشی