چون اشک دویـدیم و بـه جایـی    نــرسیدیم                   |بیدل|  یک پست قدیمی از زمانیکه که مستر رایمون raym0n بود ...