مرگ از آنچه فکر میکنید به شما نزدیک تر است! .. به قیافه ات هم کاری ندارد .. چه صدایت خوب باشد و موهایت بلند .. چه بازیگر باشی و خوش تیپ .. یا حتی زمانیکه چند روزی را با خدای خودت خلوت کرده ای و پناه برده ای به خانه اش .. اخیرا هم نشان داد کاپیتانِ تیمی مثلِ پرسپولیس بودن باعث نمی شود کارش با مشکل مواجه شود. او  کارِ خودش را می کند ...