وقتی دلت تنگش میشه ، نوشتنت میاد
وقتی می نویسی
دلتنگش میشی ..