همیشه منتظریم یکی پیدا شه و لقمه رو بپیچه برامون و آماده کنه و بذاره توو دهنمون ... اونم اگه حس کردیم بابِ میلمون نیست .. اعتراض می کنیم


+ دیالوگی از یک هم اتاقیِ سن بالایِ ناپیوسته توی خوابگاه - ترم پیش