بچه تر که بودیم وقتی فیلم میدیدیم

موقع طنز فیلم ها می خندیدیم و موقع ناراحتی ها به فکر فرو می رفتیم

بزرگتر که شدیم

موقع ناراحتی ها گریه کردیم و موقع خنده ها به فکر فرو رفتیم

چه بر سرمان دارد می آید ؟

 

| محمد صادق حدادان |