حاجی به گرفتنِ پولات راضی نشدن

دارن جونتو میگیرن!


+ چه عیدِ قربانی شود .. که جایِ گوسفند، آدم قربانی کنند ..


#رمی_جمرات

#مکه

#زائر