حالِ مرا بعد از تو کلِ شهر فهمیدند

از کشورِ لبنان کمی درمانده تر هستم