وقتی میبینی دوتا از رفیقای دوران دبیرستانت چند ماهی میشه که ازدواج کردن، اولش خیلی خوشحال میشی  ... بعدش پا میشی میری جلو آینه ،به زیر چشمهات و پیشونیت نگاه میکنی که مبادا چروک خورده باشه. بعدش زیر لب با خودت میگی "نه بابا !هنوز جوونم"