دیدی وقتی دو نفر بعدِ سالها با هم آشتی میکنن تا چند روز چقدر بطور حال به هم زنی قربون صدقه ی هم میرن ؟! هیچوقت حوصله ی اینجور قربون صدقه ها رو نداشتم. واسه همین سعی کردم هیچوقت با کسی قهر نکنم

 

+ قهر نکردن ِ کلا به از آشتی و قربون صدقه تهوع آور است !