کسی که عاشق نمیشه، مثل گنجشک میمونه
هر روز رو یه درخت
 هر روز رو یه شاخه!