یه زنِ خوب
 همیشه با شوهرش راه میاد
 حتی
 اگه اون زن مثلِ مامان بزرگم، دوتا از دندوناش از طلا باشن