میگویند

"کوزه گر

از کوزه ی شکسته

آب میخورد"

چشمانت

ضرب المثل می فهمند؟

 

 

طراح : امیر حسین - | 8harfi.ir