تو عروسِ کسی اگر بشوی

نگذارم که دست رویِ دست

من محمـــدعلیِ قاجــارم

مجلست را به توپ خواهم بست !

 / ناشناس/