من فدای اونی بشم که هرچی تو خونه گُم میشه  مقصر اونه+ کسی که کار جهان لنگ میزند بی او
فرشته نیست
پری نیست
حور نیست
 زن است
| مژگان عباسلو