لبهای سرخت

من را یاد آن ماهی های گُلیِ قرمزِ

سفره یِ هفت سین می اندازد.

امسال

به جای آینه

 رو به رویِ "تو" مینشینم

و به لبهایت خیره میشوم

قرار است

 عیدیِ لبهایم را زودتر از همه بدهی ...

  

| حتما قشنگ می شود امسال حال تو |

+ عنوان و این تک مصرع از یکنفر که نمیدانم کیست است !