چهارشنبه سوریِ خوبی بود
سه هزار تومن تخمه خریدم
 تلویزیون رو روشن کردم
 نشستم پاش
و فوتبال دیدم