تا چند روز دیگر زمستان به بهار میرسد

دستانم چیزی از زمستان کم ندارند

بهارِ من ...

 

| کامل غلامی