تو زندگیم هیچوقت نقشِ یه قهرمان رو نداشتم
 حتی
 یه قهرمانِ تپلِ بد قیافه ی کچل!