با موهایت

انقلاب کرده ای

بدون هیچ جنگ و خونریزی

یک انقلاب مشکیِ مخملی ...| کامل غلامی