یک روز می‌بوسمت
فوقش خدا مرا می‌برد جهنم
فوقش می‌شوم ابلیس !

آن وقت تو هم به خاطر این که یک ابلیس تو را بوسیده، جهنمی می‌شوی
جهنم که آمدی، من آن جا پیدایت می‌کنم و از لج خدا هر روز می‌بوسمت!

/ ناشناس /