از اینکه بعضی وقتا مجبورم به چیزهای بدی فکر کنم،
 تا فکرم به چیزهای بدتر نره
 بدم میاد ...