وقتی کل مردم شهر منتظرن
که با مخ بخوری زمین
دیگه پریدن از چاله چوله های تو خیابون چه معنی ای داره ؟!