وقتی دستانت در دستهایم است ، دستهایم رنگ زندگی میگیرد، رنگ سبز ...

وقت دستانت را میبوسم لب هایم رنگ زندگی میگیرد، رنگ سبز ...

وقتی دستانت در جیب پالتو ام هست تمام پالتو ام رنگ زندگی میگیرد ، رنگ سبز ...

.

.

.

 بابا لامصب! وقتی لاک میزنی یه چند دیقه صبر کن لاکه خشک شه بعد بیا طرف من ! اه اه اه